సాధన పంచకము


సాధన పంచకము


1


2


3


4


5


6
File Name
Duration
Size
link
Sadhana_panchakamu_[10.12.2016]_Record_1
2hrs03mins
112mb
Sadhana_panchakamu_[10.12.2016]_Record_2
1hr24mins
77mb
Sadhana_panchakamu_[10.12.2016]_Record_3
46min21sec
43mb
Sadhana_panchakamu_[10.12.2016]_Record_4
53min18sec
49mb
Sadhana_panchakamu_[10.12.2016]_Record_5
1hr03mins
58mb
Sadhana_panchakamu_[10.12.2016]_Record_6
1hr22mins
76mb


(గమనిక: ఇవి editing అవ్వని ఆడియోలు, బోధ యథాతథముగా...!)